Károli Bibliák

Rendezés:

A Károli féle Biblia

A Károli Biblia nevét Károli Gáspártól eredeztetjük. 1590-ben jelent meg Vizsolyban az általa fordított első teljes magyar nyelvű Biblia melyet hivatalosan Vizsolyi Bibliának is nevezünk. A fordító Nagykárolyban született innen származik a vezetékneve. Göncre került ahol a fordítás kéziratait Vizsolyba, egyik fő segédje Szenczi Molnár Albert hordta át. Több fordító társa volt, de az első magyar nyelvű teljes fordítást ő gondozta, szerkesztette és sajtó alá rendezte. Munkájának célja az volt, hogy minden magyar ember megértse Isten igéjét és magyar nyelven, igei módon szólíthassa meg Őt imáiban. A mai 1908-ban megjelent fordításnak már nincs sok köze az eredeti műhöz, azonban költőiségét formahű fordításként megőrizte. Versbeosztása kb. 100 helyen eltér a héber Biblia nemzetközileg elfogadott versbeosztásától. Az Újszövetségben vannak még olyan részletek amelyek az újabb 20. századi fordításokban egyáltalán nem szerepelnek, vagy csak a lábjegyzetekben, mert szövege a Textus Receptus („elfogadott szöveg”) görög szövegén alapult, amelyet a bibliatudomány konszenzusa már túllépett.

Miért olvasd a Károli Bibliát reformátusként?

A Károli Gáspár által fordított Vizsolyi Biblia több mint háromszáz éven át volt a magyar protestantizmus Bibliája. Ugyan használatát nem rendelte el zsinati határozat, mégis ez lett a szószéki és kegyességi használatban elfogadott. Károli ismerte a korábbi magyar fordításokat, műve előszavában idegen nyelvű, elsősorban latin fordításokra hivatkozik, mint segítő anyagra. Ez a fordítás az egységes magyar irodalmi nyelv megteremtésében nagy jelentőségű volt. Károli maga mondja, hogy a fordításban, amennyire lehetett, tiszta igaz magyar szóval élt, idegen szólásnak módját nem követte. A református egyház a mai napig ezt a fordítást használja.